Artikels

Bijbel

Opstanding en oordeel bij Johannes

Opstanding en oordeel bij Johannes

Als Maria van Magdala bij het graf komt ziet zij tot haar verbijstering dat de steen voor het graf verwijderd is, zij rent naar Petrus en de ‘discipel die Jezus liefhad’ (de auteur van het evangelie), zij vreest dat men het lichaam van Jezus gestolen heeft.

Lees meer
Lucas over de opgestane Jezus

Lucas over de opgestane Jezus

“Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.’”

Lees meer
Recht geschiedt: de rijke man en de arme Lazarus

Recht geschiedt: de rijke man en de arme Lazarus

Een gelijkenis die we alleen bij Lucas aantreffen is die van Lazarus en de rijke man. Het gaat over een rijke die gewoon was in purperen gewaden rond te schrijden en een arme bedelaar, Lazarus, die overdekt met zweren voor het huis van die rijke lag.

Lees meer
De opstanding bij Matteüs

De opstanding bij Matteüs

Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer.

Lees meer
De eerste doden verrijzen al!

De eerste doden verrijzen al!

Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en verschenen aan een groot aantal mensen.

Lees meer
Openbaring over hel, dodenrijk en eeuwig leven (deel 1)

Openbaring over hel, dodenrijk en eeuwig leven (deel 1)

Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar nu leef Ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.

Lees meer
Paulus over de opstanding

Paulus over de opstanding

Spoedig (zo meende Paulus toch) zou de dag komen waarop de doden werkelijk werden opgewekt. Dan zal onze ‘aardse tent’ – zo noemt Paulus het lichaam – worden afgebroken en krijgen we van God een woning in de hemel.

Lees meer
De hemelreis van Paulus

De hemelreis van Paulus

Paulus had Jezus van Nazaret nooit ontmoet maar daar zat hij niet mee; “Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.” Hij had immers Christus op een veel verhevener en indringender wijze leren kennen. Enkele keren schrijft hij dat hij Christus ‘gezien’ heeft.

Lees meer
De vroege kerk over de hel: een eindeloos vuur

De vroege kerk over de hel: een eindeloos vuur

De tegenpool van het hemels paradijs was de Gehenna, de hel. Het woord Gehenna komt van het dal aan de zuidkant van Jeruzalem en is de Griekse transliteratie van het Hebreeuwse Ge Hinnom: ‘Dal van de zonen van Hinnom’. In vroeger tijden waren daar kinderen in het vuur gegooid als offer voor de god Moloch.

Lees meer
Hoe kwam Johannes aan zijn visioenen?

Hoe kwam Johannes aan zijn visioenen?

Kort nadat de kernreactor van Tsjernobyl ontploft was, en wij ons afvroegen of het nog verstandig was groenten uit onze moestuintjes te nuttigen – vanwege de overtrekkende nucleaire wolk – kregen we bij ons in de kerk een prediker, een Amerikaan. Hij vertelde ons dat de kernramp in Oekraïne al voorspeld was in de Bijbel, het stond allemaal in het boek Openbaring.

Lees meer
Handen wassen voor het eten! Over joodse reinheidswetten

Handen wassen voor het eten! Over joodse reinheidswetten

De uitbater van de nachtwinkel, recht tegenover mijn huis, is een moslim uit India. Zo nu en dan praten we wat over de dingen des levens. Op een keer schetste hij me zijn ontzetting toen hij in een restaurant per ongeluk – foutje van de uitbater – een beetje varkensvlees bleek gegeten te hebben. Dat zo’n onrein dier zijn lippen had bezoedeld! Zijn Hindoestaanse landgenoten zouden waarschijnlijk even ontzet zijn geweest bij het eten van rundvlees, nu echter omdat de koe zo’n heilig dier is. Zo heeft menige godsdienst een aantal taboes als het over eten gaat, ook het jodendom.

Lees meer
Hoe kreeg Jezus zijn ‘openbaringen’?

Hoe kreeg Jezus zijn ‘openbaringen’?

Op een internationaal erkende universiteit zei een wereldberoemde professor in het vak Nieuw Testament tot zijn studenten: “Het eerste dat jullie moeten doen om goede christenen te zijn, is de jood in je binnenste doden”. Een studente stak haar hand op om een vraag te stellen: “Bedoelt u Jezus?”

Lees meer

Archief doorzoeken

Categoriën